Category: Nüfus

TÜRKİYE’DE BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ VE ETKİLERİ

Ülkemizde doğal ve beşerî koşullar nedeniyle bölgesel gelişmişlik bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Her bölgenin kaynakları, avantajları-dezavantajları, kalkınma projeleri, ihtiyaçları diğer bölgelerden farklıdır. Özellikle sanayi merkezlerinin büyük bir kısmının belirli alanlarda toplanmış olması, göçle birlikte...

TÜRKİYE NÜFUSUNUN GELECEĞİ

Nüfusun özelliklerini bilmek bir ülkenin geleceğe ait planlamalarını kolaylaştırır. Nüfusla ilgili geleceğe yönelik tahminlerde bulunmak ülkenin sağlık, eğitim, ulaşım, istihdam gibi sosyal, siyasi ve ekonomik alanda önlem almasına yardımcı olur. Planlı kalkınma programları için...

TÜRKİYE’DE NÜFUSLA İLGİLİ UYGULAMALAR

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemlerinden itibaren nüfusla ilgili olarak değişik politikalar belirlenmiştir. Türkiye’deki nüfus politikalarını iki döneme ayırarak inceleyebiliriz. Bunlar kalkınma planlarının uygulanmaya başlandığı dönem ve daha öncesini kapsar. Birinci dönem, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu dönem...

Nüfus Politikalarının Etkileri ve Sonuçları

Bir ülkede uygulanan nüfus politikalarının etkileri, o ülkenin gelişmişlik düzeyiyle yakından ilgilidir. Ekonomik açıdan geri kalmış ülkelerin çoğunda nüfus artış hızı yüksektir. Bu durum, zaten kaynakları sınırlı olan bu ülkelerde kalkınma hızının yavaşlaması ve...

Ülkelerin Nüfus Politikaları

Nüfusun, belli bir zamanda ve sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısı olduğunu öğrenmiştiniz. Tahmin edebileceğiniz gibi nüfus; bir ülkenin kalkınmasında, tanınmasında, yaşam standartlarında, üretim ve tüketim koşulları üzerinde son derece etkilidir. Bu nedenle...